Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – Cha Thầy & Thầy sẽ đến ở với Người ấy (Ga 14, 21-26)

“Ai yêu mến Thầy , thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy và Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23)

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – Cha Thầy & Thầy sẽ đến ở với Người ấy (Ga 14, 21-26)

“Ai yêu mến Thầy , thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy và Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23)

Bài đọc 1           Cv 14,5-18

Chúng tôi loan Tin Mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái hão huyền, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

5 Hồi ấy, tại I-cô-ni-ô, những người ngoại và những người Do-thái, cùng với các thủ lãnh của họ, mưu toan làm nhục và ném đá ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. 6 Biết thế, hai ông lánh sang các thành miền Ly-cao-ni-a là Lýt-ra, Đéc-bê và các vùng phụ cận ; 7 và tại đó các ông tiếp tục loan báo Tin Mừng.

8 Tại Lýt-ra, có một người bại hai chân ngồi đó ; anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. 9 Anh nghe ông Phao-lô giảng. Ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, 10 thì lớn tiếng nói : “Anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng !” Anh đứng phắt dậy và đi lại được.

11 Thấy việc ông Phao-lô làm, đám đông hô lên bằng tiếng Ly-cao-ni-a : “Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta !” 12 Họ gọi ông Ba-na-ba là thần Dớt, ông Phao-lô là thần Héc-mê, vì ông là người phát ngôn. 13 Thầy tư tế đền thờ thần Dớt ở ngoại thành đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành, và cùng với đám đông, muốn dâng lễ tế. 14 Nghe biết được, hai tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô xé áo mình ra, xông vào đám đông mà kêu lên : 15 “Hỡi các bạn, các bạn làm gì thế này ? Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan Tin Mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái hão huyền này đi, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. 16 Trong những thế hệ đã qua, Người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ. 17 Tuy vậy Người không ngừng làm chứng cho mình, khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui.” 18 Nói vậy mà hai ông vẫn còn phải vất vả mới can được đám đông không dâng lễ tế cho hai ông.

Đáp ca         Tv 113B,1-2.3-4.15-16 (Đ. x. c.1) 

Đ.Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ.

1Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy Chúa, xin đừng,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,
bởi vì Ngài thành tín yêu thương.
2Sao chư dân lại nói : “Thiên Chúa chúng ở đâu ?”

Đ.Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ.

3Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
muốn làm gì là Chúa làm nên.
4Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành.

Đ.Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ.

15Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,
xuống muôn phúc lành cho anh em.
16Trời là trời của Chúa,
còn đất thì Chúa cho con cái loài người.

Đ.Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ.

Đường Vào Thiên Đàng

Tung hô Tin Mừng          Ga 14,26

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 14,21-26)

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” 23 Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Ngày 16.05.2022

THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH

(Ga 14,21-26)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Chúa Giêsu nói với các môn đệ, cũng như nói với tất cả mọi người rằng:

 “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ các điều răn của Thầy, Và Thầy sẽ yêu mến người ấy, cũng như Cha Thầy sẽ yêu mến người đó. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”.

Các điều răn của Chúa truyền dạy là gì? Đó là:

  1. Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự
  2. Yêu thương tha nhân như chính mình.
  3. Và vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự như Chúa Giêsu đã vâng phục Thiên Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây Thánh giá. Chính nhờ sự vâng phục đó, nên Ngài đã chiến thắng tử thần và chiến thắng satan.

Thiên Chúa luôn yêu thương con người và muốn cứu độ con người. Ngài chỉ cho con người con đường đi để được sự sống đời đời. Đó là hãy tuân giữ các điều răn mà Chúa Giêsu đã truyền dạy. Các điều răn Chúa Giêsu truyền dạy không phải tự theo ý Ngài, mà chính là đến từ Thiên Chúa Cha. Chúa Cha truyền dạy cho Chúa Giêsu nói với con người điều gì, thì Chúa Giêsu vâng phục và làm đúng theo lệnh truyền của Chúa Cha. Chúa Cha là gì thì Chúa Con là thế ấy. Chúa Cha và Chúa Con là một. 

Tất cả mọi thụ tạo trên thế gian đều thuộc về Thiên Chúa, đều là con cái của Ngài. Ngài không phân biệt người tốt, kẻ xấu. Khi còn đang sống trên đường lữ thứ trần gian, những lời Ngài truyền dạy là Lời Hằng Sống cho tất cả mọi người. Những ai muốn ở lại với Thiên Chúa, thì sẽ giữ Lời Chúa truyền dạy; và Chúa sẽ ở lại trong người đó.

Lời Chúa hôm nay, Thiên Chúa cũng tỏ cho biết Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đang cùng hoạt động trong công trình cứu độ con người.

Trước khi Chúa Giêsu Kitô về trời, Ngài đã hứa ban Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ; sẽ cùng đồng hành với con người.

Thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ giúp con người hiểu thêm về công trình cứu độ của Thiên Chúa, hiểu về mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chúa Thánh Thần cho con người được biết: chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Việc mặc khải cho con người được biết Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là để cho con người phân biệt với tên gọi và cách gọi, cũng như để phân biệt từng thời điểm mà Thiên Chúa cứu độ con người; nhưng không bao giờ được phân ra làm ba Thiên Chúa. Quyền năng của Thiên Chúa thể hiện ở khắp mọi nơi; cho nên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Ai ở lại trong Chúa Cha; ai ở lại trong Thần Khí của Chúa Thánh Thần thì cũng ở lại trong tình thương của Ba Ngôi Thiên Chúa, và được Thiên Chúa cứu độ, ban thưởng Nước Trời vĩnh cửu.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa.  Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

God bless you and peace be with you!

Free counters!

Leave a Reply