Thứ Năm Tuần XX Thường Niên – (Mt 22,1-14) – Lời Chúa mỗi ngày

Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới. Mt 22,9
Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới. Mt 22,9

Thứ Năm Tuần XX – Mùa Thường Niên – (Mt 22,1-14)

Bài đọc 1 : Ed 36,23-28

Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

23 Đức Chúa phán như sau : “Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của Ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – khi Ta biểu dương sự thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng. 24 Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. 25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. 26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. 27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành. 28 Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.”

Tin Mừng: Mt 22,1-14

Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : 2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !’ 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ : ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11 ‘Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy : Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch : ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít’.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

(Mt 22,1-14)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa muốn nói cho toàn thể nhân loại biết về mầu nhiệm Nước Trời qua dụ ngôn một ông vua mở tiệc cưới cho con mình.

Nước Trời là gì? Nước Trời là nơi Thiên Chúa hiện diện, là nơi chỉ có tình yêu thương, lòng bác ái, bao dung, vị tha, sự thánh thiện, và những điều tốt đẹp. Vì thế, trong dụ ngôn “Tiệc cưới” ngày hôm nay, Chúa Giêsu giảng dạy cho mọi người biết rằng: Nước Trời luôn sẵn sàng mở cửa đón tiếp tất cả những ai sống yêu thương, có lòng tốt, và lòng vị tha.

Khi mở tiệc để thiết đãi khách, nhà vua đã cho mời tất cả những vị quan khách có đủ điều kiện vào dự tiệc cưới, nhưng tất cả đều đã khước từ lời mời của vua. Qua dụ ngôn này, Thiên Chúa muốn nói với toàn thể nhân loại rằng: Vị vua đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài mời gọi tất cả những quan khách, là những người được cho là xứng đáng để vào Nước Trời của Ngài, đó chính là các vị ở trong Giáo hội, với điều kiện là các vị đó phải sống đẹp lòng Ngài, phải sống đúng theo lệnh truyền của Ngài, và phải vâng phục Ngài. Nhưng các vị quan khách thế giá đó vì kiêu ngạo, ham mê danh lợi, quyền thế, đã từ chối một bữa tiệc tình yêu, từ chối lời mời gọi của một vị vua tốt lành là chính Thiên Chúa Cha, từ chối để không sống đúng theo lệnh truyền yêu thương của Ngài.

Dù vậy, Thiên Chúa luôn đầy lòng vị tha và kiên nhẫn, nên Ngài tiếp tục đi mời gọi những người khác đến dự tiệc cưới. Ngài đón nhận tất cả mọi người thuộc mọi thành phần trên thế gian này vào dự tiệc cưới của Nước Trời, qua việc Ngài khắc ghi lề luật yêu thương vào trong tâm hồn mỗi người, để mỗi người sống và làm theo lệnh truyền của Thiên Chúa qua tiếng nói lương tâm của mình.   

Thiên Chúa cũng cho biết:                                                                                   

– Hình ảnh vị vua đến quan sát khách dự tiệc: đó chính là ngày mà Thiên Chúa đến xét xử con người.

– Hình ảnh kẻ được mời vào dự tiệc cưới lại không mặc áo cưới: đó là kẻ đã không thực thi lời Thiên Chúa truyền dạy, là không mặc lấy lề luật yêu thương, không đổi mới tâm hồn, không có lòng bác ái, và vị tha.

Qua sự việc vị vua đuổi người khách dự tiệc ra khỏi bữa tiệc, Thiên Chúa cũng cho thấy rằng: ai được ở trong Giáo hội của Ngài, được trở nên thân thể của Đức Giêsu Kitô mà không giữ giới luật yêu thương, thì cũng sẽ bị loại ra khỏi Nước Trời giống như vậy.

Lời Chúa ngày hôm nay dạy cho mọi người biết rằng: để được vào dự tiệc cưới Nước Trời thì mỗi người phải đổi mới tâm hồn, phải  sống khiêm nhường, tự hạ, phải sống và làm theo lệnh truyền của Thiên Chúa; phải mặc lấy chính con người của Đức Giêsu Kitô, mặc lấy chiếc áo cưới là tình yêu của Thiên Chúa thì người đó sẽ được dự phần trong Nước Trời mai sau cùng với Ngài.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: