Thứ Năm Tuần V Phục Sinh – Hãy ở lại trong Tình Thương của Thầy (Ga 15, 9-11)

Anh em hãy ở lại trong Tình Thương của Thầy. (Ga 15,9)

Anh em hãy ở lại trong Tình Thương của Thầy. (Ga 15,9)

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh – Anh em hãy ở lại trong Tình Thương của Thầy. (Ga 15,9)

Bài đọc 1           Cv 15,7-21

Tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

7 Sau khi đã tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói với các Tông Đồ và các kỳ mục rằng : “Thưa anh em, anh em biết : ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo. 8 Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta. 9 Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. 10 Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi ? 11 Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-su mà chúng ta tin mình được cứu độ, cùng một cách như họ.”

12 Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại.

13 Khi hai ông dứt lời, ông Gia-cô-bê lên tiếng nói : “Thưa anh em, xin nghe tôi đây : 14 Ông Si-môn đã thuật lại cho chúng ta rằng : ngay từ đầu, Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh Người. 15 Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy, như đã chép : 16 Sau đó, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây dựng lại lều Đa-vít đã sụp đổ ; đống hoang tàn đó, Ta sẽ xây dựng lại, và Ta sẽ dựng lại lều ấy. 17 Như vậy các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh Ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy, 18 Người là Đấng cho biết những điều ấy tự ngàn xưa.

19 “Vì vậy, phần tôi, tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, 20 nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. 21 Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Mô-sê đều có những người rao giảng : họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày sa-bát.”

Đáp ca         Tv 95,1-2a.2b-3.10 (Đ. x. c.3) 

Đ.Hãy kể cho muôn dân được biết
những kỳ công Chúa làm.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu !
2aHát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh !

Đ.Hãy kể cho muôn dân được biết
những kỳ công Chúa làm.

2bNgày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,
3kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

Đ.Hãy kể cho muôn dân được biết
những kỳ công Chúa làm.

10Hãy nói với chư dân : Chúa là Vua hiển trị,
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,
Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

Đ.Hãy kể cho muôn dân được biết
những kỳ công Chúa làm.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

Tung hô Tin Mừng          Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi.” Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 15,9-11)

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”

Ngày 19.05.2022

THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH

(Ga 15,9-11)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Chúa Giêsu nói với các môn đệ, và với tất cả các con cái của Ngài: “Hãy giữ các điều răn của Thầy. Hãy yêu mến và ở lại trong tình thương của Thầy, như chính Thầy đã ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa Cha; và Thầy cũng đã giữ các điều răn của Thiên Chúa Cha.”

Ngài mời gọi tất cả các con cái của Ngài: Hãy sống trong tương quan tình yêu Cha-con với Thiên Chúa Cha, thông qua Chúa Giêsu Kitô. 

Thật hạnh phúc cho con người được gọi Thiên Chúa là Cha! Người Cha quyền năng đầy lòng nhân hậu, đầy lòng thương xót và đầy tình yêu thương đối với tất cả con cái của Ngài. Thiên Chúa không muốn mất một người con nào rơi vào vòng tay của satan. Người Cha nhân hậu luôn muốn con cái của mình được hạnh phúc bên Thiên Chúa Cha. Cha hạnh phúc, thì người con cũng phải được hạnh phúc cùng với Thiên Chúa Cha. Người con đau khổ, thì Thiên Chúa Cha cũng đau lòng. 

Vì tình thương đối với các con cái của Ngài, mà Ngài hằng chăm sóc từng giây phút. Ngài đã dạy dỗ bằng Lời của Ngài để soi chiếu ánh sáng, chỉ đường cho con cái của Ngài bước đi. Ngài tha thiết mời gọi tất cả các con cái của Ngài: Hãy bước đi trên con đường của Chúa. Đó là làm theo Lời chỉ dạy của Ngài; là sống các điều răn mà Chúa Giêsu Kitô đã chỉ dạy, khi Ngài hạ mình xuống làm thân phận con người để đồng hành với con người, ở cùng với con người.

Không có tình thương nào cao cả bằng tình thương của Thiên Chúa. Tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa, hãy quay về sống hai chữ “yêu thương” thì sẽ được niềm vui trọn vẹn, được hạnh phúc, bình an vĩnh cửu bên Thiên Chúa Cha.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa.   Amen.

Đường Vào Thiên Đàng

God bless you and peace be with you!

Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: