Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên – (Mt 25, 14-30) – Lời Chúa mỗi ngày

Được giao ít mà anh đã trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Mt 25, 21
Được giao ít mà anh đã trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Mt 25, 21

Được giao ít mà anh đã trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Mt 25, 21

Bài đọc 1: 1 Cr 1,26-31

Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

26 Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem : khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. 27 Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh ; 28 những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, 29 hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. 30 Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em, 31 hợp như lời đã chép rằng : Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa.

Tung hô Tin Mừng

Ga 13,34

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 25,14-30

Được giao ít mà anh đã trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I love You!

THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

( Mt 25,14-30 )

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa nói với mọi người về những ân sủng mà Thiên Chúa trao ban cho từng người, và Ngài đòi hỏi mỗi người phải sinh lời về cho Ngài từ những ân sủng đó qua dụ ngôn ‘Những Yến Bạc’. 

Dụ ngôn ‘Những Yến Bạc’ này rất thiết thực với đời sống, giúp con người dễ dàng hiểu được nội dung của sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi tới cho con người. Thật vậy, Thiên Chúa trao ban cho mỗi người những yến bạc khác nhau, dựa trên sự khác biệt về khả năng của mỗi người khi được sinh ra trong thế gian này.

Thiên Chúa là Đấng tạo dựng con người và thế giới. Mỗi người đều là một thụ tạo đẹp đẽ trước mặt Thiên Chúa, và Ngài yêu thương hết tất cả mọi người, không phân biệt tốt, xấu. Vì thế, tuỳ từng khả năng của mỗi người mà Thiên Chúa trao ban những yến bạc khác nhau: người thì được năm yến, người thì được hai yến, người thì được một yến. Đó là những ân sủng mà Thiên Chúa ban phát cho từng người, và từ những ân sủng đó, mỗi người sẽ sinh lời những yến bạc về cho Thiên Chúa. Ngài không đòi hỏi những việc con người làm là phải thành công, nhưng chỉ cần con người chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa trao ban là cộng tác với Ngài để xây dựng một thế giới, một xã hội tốt đẹp trước mặt Ngài. 

Đối với Thiên Chúa, những yến bạc mà con người sinh lời đó là gì? Thưa: Đó không phải là những gì thuộc về của cải vật chất thế gian, mà là khả năng trao ban tình yêu đối với tha nhân. Thật vậy, Ngài muốn các môn đệ của Ngài sinh lời về cho Ngài những yến bạc khác đó là các linh hồn. 

Lời Chúa ngày hôm nay cũng cảnh tỉnh cho tất cả mọi người: Những ai được Thiên Chúa trao ban những yến bạc mà không sinh lời, là không đưa các linh hồn về cho Thiên Chúa, chỉ ích kỷ thu vén cho bản thân mình thì sẽ bị Thiên Chúa thu lại những yến bạc đó, và sẽ phải lãnh án phạt là vào nơi tối tăm, đau khổ. Còn những ai biết vâng phục và kính sợ Thiên Chúa, biết chu toàn bổn phận Thiên Chúa trao ban, biết sinh lời những yến bạc là cứu các linh hồn về cho Thiên Chúa thì sẽ được Ngài trao ban phần thưởng Nước Trời mai sau, và được hưởng sự bình an, hạnh phúc ngay tại đời này. Những ai dám vất vả, hy sinh, đi khắp nơi để sinh lời cho Thiên Chúa, là đi tìm kiếm các linh hồn về cho Ngài thì sẽ luôn được Ngài bao bọc, chở che trong ân sủng của Ngài.

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người: Hãy đi sinh lời cho Thiên Chúa từ những yến bạc là những ân sủng mà Thiên Chúa trao ban. Đó là cứu thật nhiều các linh hồn về cho Thiên Chúa như hình ảnh hai người đầy tớ trung thành theo trong Tin Mừng hôm nay. 

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Giờ Kinh 3h00 Chiều Nhà Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply