Thời Đại của Chúa Thánh Thần – Thiên Thần Nhập Thể ( Lc 1, 26-38)

Thời Đại của Chúa Thánh Thần

Thiên Thần nhập thể

Ngày 25 tháng 3

LỄ TRUYỀN TIN

lễ trọng

Bài đọc 1           Is 7,10-14 ; 8,10

Này đây người trinh nữ sẽ mang thai.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

7 10 Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát rằng :

11“Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi
ban cho ngươi một dấu
dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”
12Vua A-khát trả lời :
“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.”
13Ông I-sai-a bèn nói : “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít,
các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ?
14Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu :
Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai,
và đặt tên là Em-ma-nu-en
810nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

Đáp ca               Tv 39,7-8a.8b-9.10.11 (Đ. x. c.8a và 9a)

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

7Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
8acon liền thưa : “Này con xin đến !

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

8bTrong sách có lời chép về con
9rằng : con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.”

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

10Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

11Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết ;
nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.

Đ.Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài.

Bài đọc 2           Hr 10,4-10

Sách Thánh đã chép về con : Lạy Thiên Chúa, con đến để thực thi ý Ngài.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

4 Thưa anh em, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi. 5 Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

8 Trước hết, Đức Ki-tô nói : Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói : Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.

Tung hô Tin Mừng                 Ga 1,14ab

Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người.

Thời Đại của Chúa Thánh Thần - Thiên Thần Nhập Thể
Thời Đại của Chúa Thánh Thần – Thiên Thần Nhập Thể

Tin mừng: Lc 1, 26-38

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”

29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.

32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đường Vào Thiên Đàng

LỄ TRUYỀN TIN

(Lc 1,26-38)

Lời Chúa Cha chỉ dạy

Suy niệm

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa hôm nay nói về việc Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đem Lời của Thiên Chúa đến truyền cho một người nữ tên là Maria. Lời truyền của Thiên Chúa như sau: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi con Đấng Tối Cao.  Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Vua Đavit, tổ tiên Người.  Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Mẹ là một người nữ đã được Thiên Chúa đặt để từ ngàn đời trong công trình cứu độ của Ngài. Mẹ Maria được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, được là Đấng Vô Nhiễm Nguyên tội, được trọn đời đồng trinh, được đặc ân lên trời cả hồn lẫn xác. Bốn đặc ân này đã được Thiên Chúa đặt để cho Mẹ từ ngàn xưa.  Và cao trọng nhất được làm Mẹ của Thiên Chúa; và khi sinh con vẫn còn đồng trinh.  Đây là phép lạ cho thấy rằng, chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới làm được điều đó. Ngoài ra, không một ai có thể biến từ sự dữ ra sự lành. Không ai có quyền năng tạo từ không ra có, ngoài một mình Thiên Chúa.  Hình ảnh một con người phàm trần mà được làm Mẹ Thiên Chúa thì với suy nghĩ của một con người thì rất khó tin.  Nhưng với Mầu nhiệm và quyền năng của Thiên Chúa thì Ngài làm được mọi sự.  Đây là những tín điều trong Giáo Hội Công Giáo buộc mọi người phải tin.

Ngay chính Mẹ Maria cũng không thể tin đây là sự thật rằng: Thiên Chúa làm bào thai ngự vào trong cung lòng của Mẹ. Vì trong thâm tâm Mẹ Maria biết Mẹ luôn giữ mình đồng trinh sạch sẽ trước mặt Thiên Chúa mà tại sao lại có con được? Nhưng chính Thiên Chúa đã cho Mẹ Maria được biết; khi sinh con là do chính quyền năng của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Mẹ và quyền năng của Thiên Chúa sẽ tỏa bóng trên con người của Mẹ.  Vì thế, Đấng sắp được sinh ra sẽ được gọi là con của Thiên Chúa, là con Đấng Tối Cao.  Đó là ân sủng thật lớn lao mà không có một người phụ nữ nào được hưởng đặc ân đó ngoài một mình Đức Maria. Điều đó cho thấy rằng, quyền năng, quyền phép vô cùng vô tận của Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Không ai có thể hiểu thấu được đường lối trong công trình của Thiên Chúa, trong Mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa đang hoạt động như thế nào.  Từ Thiên Chúa mà xuống thế làm người ai mà tin được? Nhưng với Mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa thì điều đó đã xảy ra. Đó là vì hai chữ ‘yêu thương’. Vì yêu thương con người mà chính Thiên Chúa đã sai phái Con Một Duy Nhất của Ngài xuống thế làm người, để cứu độ nhân loại khỏi cái chết, khỏi sự giam giữ của tử thần.  Bên cạnh đó, còn một phép lạ xảy ra với bà Elizabeth bà đã tới tuổi già hết thời sinh nở, không thể sinh con, nhưng với mầu nhiệm trong công trình của Thiên Chúa đặt để thì Ngài vẫn có thể làm cho bà sinh con. Đây là điều vượt quá sức tưởng tượng của con người.

Điều tiếp theo, Lời Chúa nói đến sự vâng phục và sự khiêm nhường của Mẹ Maria trước mặt Thiên Chúa.  Mẹ hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa, và tín thác mọi việc cho Thiên Chúa.  Mẹ đón nhận những ân sủng cao quý đến từ Thiên Chúa. Với một con người thân phận nhỏ bé thấp hèn, nhưng Mẹ đã hoàn toàn tín thác.  Mẹ đón nhận một trọng trách rất lớn lao, đó là đón nhận chính Ngôi Hai Thiên Chúa vào cung lòng của mình.  Mẹ cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, đón nhận nuôi dưỡng dạy dỗ Ngôi Hai Thiên Chúa ở trần gian này, để công trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành trọn hảo. Với quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa thì Ngài có thể làm được mọi sự. Lời Chúa và sức mạnh của Ba Ngôi Thiên Chúa với sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần trong thời đại này thì Thiên Chúa tiếp tục công trình cứu độ của Ngài sau khi Chúa Giê-su về trời. Đây là thời đại của Chúa Thánh Thần hoạt động. Ngài có thể uyển chuyển, linh hoạt bước đi theo con đường cứu độ của Thiên Chúa.  

Trong thời đại mới này Thiên Chúa sai phái các thiên thần xuống thế nhập thể làm người, ai mà tin được? Vì mọi người cho rằng chỉ có duy nhất một mình Thiên Chúa xuống thế nhập thể làm người.  Nhưng trong thời đại mới này công trình mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi thì Ngài đã làm được, là cho Chu Thiên Thương là một thiên thần của Thiên Chúa đã được đặt để từ ngàn xưa trong công trình cứu độ của Ngài xuống thế làm người như một con người bình thường. Khi đến thời đến buổi Thiên Chúa chọn, tách ra để làm công việc cho Thiên Chúa, tiếp nối sứ vụ của Chúa Giê-su.  Nhưng đây là một thụ tạo, là thiên thần chứ không phải là Thiên Chúa như Chúa Giê-su Ngôi Hai xuống thế làm người. Vì để tiếp nối công trình của Thiên Chúa là làm ba việc nối tiếp sứ mạng của Chúa Giê-su: thứ nhất là trừ quỷ, thứ hai là viết lời của Thiên Chúa, đây là Lời Chúa hiện thực chỉ dạy con người trong cuộc sống hằng ngày, thứ ba là đặt tay chữa lành cho các bệnh nhân. Ba công việc này Chúa Giê-su xuống thế làm người cũng đã làm. Và ngày nay, cũng giống như dân Do Thái ngày xưa đã không thể tin rằng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa xuống thế làm người cũng được ứng nghiệm. Con người và Giáo hội ngày nay cũng không thể tin được rằng thiên thần lại xuống thế nhập thể làm người, nhưng đây là một sự thật, sự thật của Thiên Chúa sẽ được xảy ra trong công trình cứu độ của Ngài.

Và trong thời đại này sẽ còn có các thiên thần xuống thế làm người để cộng tác vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Khi thiên thần xuống thế làm người hoàn toàn không làm phai mờ công trình cứu độ của Chúa Giê-su xuống thế làm người. Thiên thần xuống thế làm người chỉ là tiếp nối công trình cứu độ của Chúa Giê-su với tác động của Thần khí Chúa Thánh Thần.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

God bless you and peace be with you! 

Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: