Kinh Nguyện Nhà Chúa Cha Thứ 6 Tuần 2 Phục Sinh – Đức Tin & Cầu Nguyện Mc 11, 20-26

Đường Vào Thiên Đàng

Tin Mừng Đức Giêsu theo Thánh Mc 11, 20-26

20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. 21 Ông Phêrô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giêsu: “Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi!”

22 Đức Giêsu nói với các ông: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. 23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: và dời chỗ đi, nhào xuống biển mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.

24 Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. 25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em.

26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!
Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: