Kinh Nguyện Nhà Chúa Cha & Lời Chúa Lc 9, 18-22

Đường Vào Thiên Đàng

Tin Mừng Đức Giêsu Kito theo Thánh Luca ( Lc 9, 18-22)

Ông Phê-rô tuyên xưng

Ðức Giêsu là Ðấng Kitô của Thiên Chúa

(18) Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Ðám đông nói Thầy là ai?” (19) Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”. (20) Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thấy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. (21) Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

Ðức Giêsu tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất

(22) Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại”.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Jesus, I love You!
Jesus, I trust in you!

God bless you and peace be with you!

Free counters!

Leave a Reply