Giờ Kinh Nguyện Nhà Chúa Cha & Lời Chúa Mc 11, 35-37

Giờ Kinh Nguyện Nhà Chúa Cha

Lời Chúa Mc 11, 35-37

Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh

30.4.2022

“Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi
Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”. (Mc 12, 36)

Tin mừng: Mc 12,35-37

Chúa Giêsu – Con Vua Đavid

35 Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: “Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít ?

36 Vì chính Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”.

37Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được ?” Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Đường Vào Thiên Đàng

God bless you and peace be with you!

Free counters!

Leave a Reply

%d bloggers like this: